تاریخ انتشار : 1399/08/08
آکهی دعوت مجمع عمومی عادی

 آکهی دعوت مجمع عمومی عادی(نوبت اول)
موسسه ی " انجمن علمی روان تنی ایران"
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی روان تنی ایران به شماره ثبت 42562 و شناسه ملی 14007023037 برای حضور در مجمع عمومی عادی (نوبت اول) که در روز پنجشنبه مورخ 99/8/22 از ساعت 00:15 لغایت 23:45  به صورت الکترونیک به آدرسiman.behdasht.gov.ir تشکیل می شود دعوت به عمل می آید.

دستور جلسه:انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن به صورت الکترونیک در سامانه ی کمیسیون انجمن های
علمی گروه پزشکی به آدرس http//:iman.behdasht.gov.ir
هیات مدیره ی انجمن علمی روان تنی ایران

 
 بازگشت