تاریخ انتشار : 1399/05/21
اطلاعیه شماره ۲ کمیته انتخابات

اطلاعیه شماره ۲ کمیته انتخابات❇️ ❇️انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

با توجه به اینکه روند ثبت نام داوطلبان عضویت در هیات مدیره و یا بازرسی انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران از تاریخ ۹۹/۵/۱ آغاز شده و لغایت ۹۹/۵/۲۰ ادامه خواهد داشت مجدد متذکر می گردد کلیه افراد واجد شرایط متقاضی ضروری است قبل از اتمام مدت قانونی مدارک مورد نیاز را به آدرس دبیرخانه انجمن ipsae2020@gmail.com ارسال نمایند.
با توجه به اینکه سال گذشته روند برگزاری انتخابات متوقف شده بود، تمامی مراحل انتخابات باید مجدد انجام پذیرد لذا ضروری است تمامی داوطلبینی که در آن زمان اقدام به ارسال مدرک نموده بودند چنانچه همچنان مایل به داوطلبی می باشند مجدد نسبت به ارسال مدارک به آدرس ایمیل فوق اقدام نمایند.
✳️‌‌کمیته انتخابات انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران

 
 بازگشت