تاریخ انتشار : 1399/08/15
راهنمای شرکت در انتخابات اعضا هیات مدیره و بازرس انجمن روان تنی

 نظر به برگزاری انتخابات انجمن روان تنی در روز پنجشنبه 99/8/22 توصیه می شود پس از ثبت نام در سامانه انتخابات به آدرس http://www.ima-net.ir ، پرداخت حق عضویت و تکمیل عضویت در انجمن و قبل از روز انتخابات نسبت به دانلود و مطالعه  راهنمای شرکت در انتخابات از طریق لینک زیراقدام فرمایید تا در روز برگزاری انتخابات بدون مشکل اقدام به رای دهی نمایید.

دانلود

 
 بازگشت