تاریخ انتشار : 1398/08/22
مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران

اطلاعیه تعویق انتخابات انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران.

با سلام و عرض ارادت.

❇ همانطور که در اطلاعیه های قبلی بیان شده بود ،کمیته انتخابات انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران در صدد برگزاری انتخابات این انجمن در تاریخ ۹۸/۸/۱۶ بود. اما متاسفانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت، بدون اطلاع قبلی، برگزاری انتخابات الکترونیک را مشروط به ثبت تغییرات اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها می داند وازطرفی اداره ثبت شرکت ها نیز اصراردارد که تغییرات اساسنامه وازجمله برگزاری انتخابات الکترونیک ،باید ازقبل در آگهی برگزاری مجمع فوق العاده ، ذکر شده باشد . با توجه به موارد ذکر شده ونیز زمان بر بودن فرایند ثبت شرکت ها، عملا ومتاسفانه امکان برگزاری انتخابات در زمان اعلام شده مقدور نمی باشد .

بدین منظور ،انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران، فعلا در نظر دارد در تاریخ ۹۸/۸/۳۰ مجمع فوق العاده برگزار نموده و تغییرات اساسنامه در خصوص برگزاری انتخابات بصورت الکترونیک را تصویب مجدد نماید .بدیهی است که بعد از ثبت تغییرات اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها ، زمان جدید برگزاری انتخابات انجمن علمی پزشکی روان تنی ایران اعلام خواهد شد .

دکتر مهدی هرمزپور
رییس کمیته انتخابات انجمن علمی پزشكي روان تنی ایران. 
 بازگشت