درباره انجمن روانتنی

بدنبال راه اندازی فلوشیپ پزشکی روانتنی، یک رشته تخصصی از رشته روانپزشکی در سال 1388 ، دانشگاههای علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی ، گرایش تخصصی نوینی در پزشکی شکل گرفت که روانپزشکان در زمینه ارائه خدمات سلامت روان به بیماریهای طبی آموزش می بینند ، پس از فارغ التحصیلی اولین دوره ها و نیز حضور روانپزشکان در بیمارستان های عمومی در سراسر کشور و نیز ارائه خدمات روانشناسی دراین بیمارستان ها توسط دکترای روانشناسی بالینی و سلامت، تشکیل انجمن علمی پزشکی روانتنی ضروری بنظر آمد براین اساس در 29 فروردین 1395 اولین مجمع عمومی این انجمن تشکیل گردید و با انتخاب هیات مدیره فعالیت خود را آغاز نمود این انجمن اهداف زیر را دنبال می کند.
1. کمک به گسترش آموزش تخصصی پزشکی روانتنی درایران
2. ترغیب ارائه خدمات پزشکی روانتنی در بیمارستان های عمومی کشور
3. ارتباط موثر میان متخصصین فعال در حوزه پزشکی روانتنی در ایران
4. پیگیری در جهت حقوق صنفی افراد فعال در حوزه پزشکی روان تنی
5. تقویت ارتباط متخصصین سلامت روان با سایر رشته های تخصصی پزشکی
6. تلاش برای بهبود رویکرد مناسب به اختلالات روانپزشکی در حوزه سایر تخصص های پزشکی
7. کمک به ایجاد بخش روانتنی ویاحداقل واحدهای روانپزشکی رابط مشاور دربیمارستان های عمومی به ویژه بیمارستان های دانشگاهی
8. درنظرگرفتن عوامل روانی اجتماعی موثربرسلامت دربخش های طبی