دکتر سید شهاب بنی هاشمسوابق علمی-آموزشی-پژوهشی-اجرایی دکتر سید شهاب بنی هاشم:
1- فارغ التحصیل پزشکی عمومی اسفند 81 از دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- کارمند نمونه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوثر (استان اردبیل) در جشنواره فجر سال 82 (طرح پزشک عمومی)
3- شروع دستیاری تخصصی روانپزشکی سال 84 دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- طرح پژوهشی-پایان نامه با عنوان مقایسه داروهای آنتی سایکوتیک در درمان اسکیزوفرنیا سال 87
5- قبولی در آزمون کتبی و شفاهی دانشنامه تخصصی روانپزشکی سال 87
6- راه اندازی سرویس سایکوسوماتیک در بیمارستان شفا-کرمان سال 87
7- راه اندازی سرویس سایکوسوماتیک در بیمارستان افضلی پور کرمان سال 88
8- چاپabstract مقاله با عنوان ((Relapse Rate in Schizophrenia Patient treated with Depot Antipsychotic and Atypical Agents)) در مجله روانپزشكي و روانشناسي بالیني ایران ، سال شانزدهم وارائه سخنرانی در دهمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران
9- استادیار سایكوسوماتیك دانشگاه علوم پزشكي کرمان )اسفند 90 تا شهریور 91)
10- پذیرش مقاله جهت ارائه در کنگره - WPA ژوئن2013 استانبول
11- اخذ مدرک فلوشیپ سایكوسوماتیك از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي اسفند 92
12- استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-بیمارستان طالقانی سال 93
13- چاپ مقاله با عنوانPhysicians' attitudes toward integrating consultation-liaison psychiatric services in four major general hospitals in Tehran در ژورنال General Hospital Psychiatry-May 2015
14- دبیر علمی سمپوزیوم رویکرد سایکوسوماتیک به اپی لیسی وداروهای آنتی اپی لپتیک – دیماه 94
15- عضویت در هیات مدیره انجمن علمی پزشکی روان تنی فروردین 95
16- دبیر علمی سمپوزیوم تجویز ترکیبات اوپیوییدی در بیماران بستری اردیبهشت 95
17- دبیر علمی سمپوزیوم رویکرد سایکوسوماتیک به اختلالات خوردن پاییز 95
18- چاپ مقاله با عنوان Effects of Intermittent Theta Burst Stimulation on Manual Dexterity and Motor Imagery in Patients with Multiple Sclerosis: A Quasi-Experimental Controlled Study Mahdieh Azin,1 Nasser Zangiabadi Farhad Iranmanesh, Mohammad Reza Baneshi, and Seyedshahab Banihashem Iran Red Crescent Med J. 2016 October; 18(10):e27056. Published online 2016 August 10.
19- دبیر علمی بازآموزی انجمن علمی پزشکی روان تنی دیماه 95
20- معاون آموزشی گروه آموزشی تخصصی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دیماه 95