اعضاء هیئت مدیره

     
دکتر احمد علی نوربالا     دکتر مهدی نصر اصفهانی دکتر نرگس بیرقی   دكترعلی اكبرنجاتي صفا دکتر محمد اربابی
 رئیس انجمن نايب رييس انجمن  دبیر انجمن   خزانه دار  عضو هیئت مدیره
         
 دکتر محسن حافظی دكتربني هاشم  دكترسید حمزه حسيني   دکتر محسن رحیم نیا دكترمرتضي جعفری نيا
 عضو هیئت مدیره  عضو هیئت مدیره  عضو علی البدل  عضوعلي البدل بازرس