اعضاء هیئت مدیره

   
دکتر احمد علی نوربالا     دکتر مهدی نصر اصفهانی دکتر سید شهاب بنی هاشم   دكترعلی اكبرنجاتي صفا دکتر محمد اربابی
 رئیس انجمن نايب رييس انجمن  دبیر انجمن   خزانه دار  عضو هیئت مدیره
         
 دکتر محسن حافظی دکتر سیده الهام شرفی  دكترسید حمزه حسيني    
 عضو هیئت مدیره بازرس عضو هیئت مدیره